finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

provningsnoteringar

  1. A

    Idag dricker vi, provningsnoteringar och diskussioner

    Det här är den nya tråden där vi diskuterar vilka viner som provats och druckits. Den ersätter den gamla tråden vilken kommer finnas kvar som arkiv. Orsaken till att vi startar en ny är att den ursprungliga vuxit till en storlek som gör den svår att hantera.
Toppen